Stichting Vrienden van de Reuma Patiënten Vereniging

Naam
Stichting Vrienden van de Reuma Patiëntenvereniging Den Haag en omstreken
Opgericht: 22 september 2003

Fiscaal Nummer
8161.82.425

Contactgegevens
Adres secretariaat
Alphons Diepenbrockhof 44-B
2551 KG  Den Haag

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Mevr. R. Rodenrijs

Secretaris/penningmeester
Mevr. T.I.S. Moen

Bestuursleden
Mevr. N. Bogte
Mevr. M. Pleune
Mevr. M.D.G. van Luijk-Stinis

Beleidsplan
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. Subsidies en donaties
  2. Schenkingen, erfstellingen en legaten
  3. Alle andere verkrijgingen en baten

Beloningsbeleid
Geen enkel bestuurslid van de stichting krijgt een beloning.

Doelstelling

  1. Het verlenen van financiële steun in de vorm van schenkingen of anderszins aan de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o., hierna kortweg aan te duiden als vereniging.
  2. Het ook op andere wijze ondersteunen en versterken van de activiteiten van de vereniging, voor zover dit in overeenstemming is met de statuten van de verenging.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen.
  4. De geldmiddelen van de stichting dienen zodanig te worden beheerd en besteed, dat verlening van subsidie aan de vereniging uit andere bronnen daardoor niet in gevaar komt

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Door een legaat heeft de financiële situatie van de stichting een omvang gekregen waardoor het mogelijk is geworden een substantiële bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de activiteiten van de vereniging.

Financiele Verantwoording
Jaarcijfers van 2019 t/m 2021 in pdf-formaat 

Balans 31 december 2021  
   
Activa:2021
Liquide middelen  
ABNAMRO rek. Courant €           661,34 
ABNAMRO spaarrekening €     47.486,90 
 ————– €    48.148,24
  ============
   
Passiva:  
Eigen vermogen per 1-1-2021 70.534,39
resultaat  €  -22.386,45
  ————–
   €    48.147,94
  ============
   
Verlies- en Winstrekening:  
   
Ontv. Rente spaarrekening  €              2,38
  ————–
   €              2,38
   
Af: kosten  
Bankkosten/rente €           136,80 
IGO Post €       1.005,15 
Bijdrage aan RPV €     21.246,88 
   
 ————– €    22.388,83
  ————–

Jaarcijfers 2020

 

 

   

Balans 31 december 2020

 

 

Activa:

 

 

Liquide middelen

  

ABNAMRO rek. Courant

 € 549,87

 

ABNAMRO spaarrekening

 € 69.984,52

 

totaal activa:

  

 € 70.534,39

   

Passiva:

  

Eigen vermogen per 1 januari

 

 € 95.048,73

resultaat

 

 € -24.514,34

totaal passiva:

 

 € 70.534,39

   
   

Verlies- en Winstrekening

 

 

   

Ontv. Rente spaarrekening

 

 € 30,70

totaal ontvangen:

 

 € 30,70

   

Af: kosten

  

Bankkosten/rente

 € 134,40

 

IGO Post

€ 903,87

 

Bijdrage aan RPV

 € 23.506,77

 

totaal kosten:

 

 € 24.545,04

   

Resultaat V&W

 

 € -24.514,34

Jaarcijfers 2019

 

 

 

 

 

Balans 31 december 2019

 

 

Activa:

 

 

Liquide middelen

 

 

ABNAMRO rek. Courant

 € 588,14

 

ABNAMRO spaarrekening

 € 94.460,59

 

totaal activa:

  

 € 95.048,73

 

 

 

Passiva:

 

 

Eigen vermogen per 1 januari

 

 € 101.949,28

resultaat

 

 € -6.900,55

totaal passiva:

 

 € 95.048,73

 

 

 

 

 

 

Verlies- en Winstrekening

 

 

 

 

 

Ontv. Rente spaarrekening

 

 € 90,05

totaal ontvangen:

 

 € 90,05

 

 

 

Af: kosten

 

 

Bankkosten/rente

 € 118,25

 

IGO Post

€ 872,35

 

Bijdrage aan RPV

 € 6.000,00

 

totaal kosten:

 

 € 6.990,60

 

 

 

Resultaat V&W

 

 € -6.900,55

Balans per 31 december 2018 
   
   
Activa:2018
  € 
   
Liquide middelen  
ABNAMRO rek. Courant €                                578,74 
ABNAMRO spaarrekening €                        101.370,54 
 ————– € 101.949,28
  ============
   
   
Passiva:  
   
Eigen vermogen per 1 januari108.074,01
resultaat  €    -6.124,73
  ————–
   € 101.949,28
  ============
   
   
Verlies- en Winstrekening: 
   
Ontv. Rente spaarrekening €          402,41
  ————–
   €          402,41
   
Af: kosten  
Bankkosten/rente €                                108,00 
IGO Post €                                766,66 
Bijdrage aan RPV €                            4.000,00 
Bijdrage website €                            1.652,48 
 ————– €      6.527,14
  ————–
Resultaat  €    -6.124,73
  ============
Balans 31 december 2017  
Activa:  2017
    € 
Liquide middelen   
ABNAMRO rek. Courant €           105,88 
ABNAMRO spaarrekening €   107.968,13 
   ————– € 108.074,01
    ============
     
Passiva:    
Eigen vermogen per 1 januari 108.322,22
resultaat    €        -248,21
    ————–
     € 108.074,01
    ============
     
Verlies- en Winstrekening:  
Ontv. Rente spaarrekening  €          822,83
    ————–
     €          822,83
     
Af: kosten   
Bankkosten/rente  €           108,00 
IGO Post   €           963,04 
   ————– €      1.071,04
    ————–
Resultaat    €        -248,21
    ============
Balans per 31 december 2016    
Activa:  2016
    € 
Liquide middelen    
ABNAMRO rek. Courant   €                176,92 
ABNAMRO spaarrekening   €       108.145,30 
   ————– €         108.322,22
    ============
     
Passiva:    
Eigen vermogen per 1 januari   108.582,65
resultaat    €                -260,43
    ————–
     €         108.322,22
    ============
     
Verlies- en Winstrekening:    
Ontv. Rente spaarrekening    €              1.349,02
    ————–
     €              1.349,02
     
Af: kosten    
Bankkosten/rente   €                142,80 
IGO Post   €            1.466,65 
   ————– €              1.609,45
    ————–
     €                -260,43
    ============
Balans 31 december 2015  
Activa:  2015
    € 
Liquide middelen   
ABNAMRO rek. Courant €           786,37 
ABNAMRO spaarrekening €   107.796,28 
   ————– €   108.582,65
    ============
     
Passiva:    
Eigen vermogen per 1 januari 110.284,82
resultaat    €      -1.702,17
    ————–
     €   108.582,65
    ============
     
Verlies- en Winstrekening:  
Ontv. Rente spaarrekening  €        1.702,58
    ————–
     €        1.702,58
     
Af: kosten   
Bankkosten/rente  €           174,27 
IGO Post   €        3.230,48 
   ————– €        3.404,75
    ————–
Resultaat    €      -1.702,17
    ============
Balans per 31 december 2014
2014
 € 
  
 €           691,12 
 €   109.593,70 
————– €   110.284,82
 ============
  
  
 110.419,00
  €          -134,18
 ————–
  €   110.284,82
 ============
  
  
  €        2.103,03
 ————–
  €        2.103,03
  
  
 €           156,72 
 €        2.080,49 
————– €        2.237,21
 ————–
  €          -134,18
 ============