Privacyregelement

Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag)

Inleiding
RPV Den Haag verwerkt persoonsgegevens van leden en andere contactpersonen om hen zo goed mogelijk te informeren teneinde de RPV Den Haag e.o. doelstellingen te bereiken. In dit reglement wordt uitgelegd waarom en op welke manier deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De contactpersoon bij de RPV Den Haag e.o. is Thea Moen.

Wie zijn wij?
De vereniging is opgericht in 1979 en heeft als doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord.
Het doel wordt nagestreefd door:

 • Regelmatig bijeenkomsten te houden om
  • De onderlinge contacten tussen leden te bevorderen
  • De zelfredzaamheid van de individuele reumapatiënten en hun mondigheid ten opzichte van artsen en andere professionele werkers te stimuleren
  • Voorlichting en informatie te (doen) geven door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van reuma
 • Het onderhouden van contact met niet-mobiele leden
 • Het, waar nodig en/of op verzoek van betrokkene, bevorderen van maatschappelijke hulpverlening
 • Het samenwerken met andere organisaties en instellingen, wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is
 • Het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor de ledenadministratie worden voor- en achternaam, postadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en betaalgegevens geregistreerd.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden verwerkt om aan de leden informatie te kunnen verstrekken over het doen en laten van de RPV Den Haag e.o., overige van belang zijnde mededelingen, bijvoorbeeld het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering, het innen van contributies, giften en het organiseren van evenementen en acties.

RPV Den Haag e.o. verzamelt persoonsgegevens van de leden van de vereniging middels een persoonlijk inschrijvingsformulier.

RPV Den Haag e.o. verzamelt persoonsgegevens van donateurs die hebben aangegeven het op prijs te stellen informatie van RPV Den Haag e.o. te ontvangen.

Leden geven toestemming om gegevens in de centrale ledenadministratie op te nemen die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

 • Leden bevestigen de hoogte van de jaarlijkse contributie.
 • Leden hebben stemrecht in de Algemene Leden Vergadering en ontvangen de vergaderstukken per e-mail dan wel per post.
 • Leden geven toestemming om per e-mail dan wel per post contactbladen en een verjaardagskaart te ontvangen van het bestuur.

Ledenadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we bij welke personen lid of donateur zijn van de RPV Den Haag e.o. met daarbij de relevante contactgegevens.

Privacy Waarborg
Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

RPV Den Haag e.o. draagt er zorg voor dat de verkregen persoonsgegevens up to date blijven en voldoende beveiligd zijn.

Het bestuur van de RPV Den Haag e.o. draagt er zorg voor dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot de ledenadministratie.

RPV Den Haag e.o. heeft een Facebookpagina om activiteiten en nieuws te delen. Het bestuur van de RPV Den Haag e.o. wijst een beheerder aan.

RPV Den Haag e.o. publiceert algemene informatie over de vereniging op de website.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. RPV Den Haag e.o. doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Informatie en inzage
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.

Rectificatie/beperking
Als er gegevens onjuist zijn geregistreerd, dan worden de persoonsgegevens aangepast.

Vergetelheid
De persoonsgegevens kunnen op verzoek vernietigd worden.

Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan er bezwaar worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij overlijden of opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens binnen drie maanden vernietigd.

Verwerkers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners en vrijwilligers in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met externe verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen en de vrijwilligers ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.
Aan derden worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Bijgewerkt:
Den Haag, 1 juni 2021