Informatie

WERKGEBIED
De vereniging is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Leidschendam en in het Westland

FACEBOOK
De Reuma Patiëntenvereniging Den Haag e.o. heeft een Facebook-pagina. Hierop houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, nieuwtjes en wat er voorbij komt in Reumaland.

CONTACT BLAD
Elk kwartaal wordt er actuele informatie verstrekt via een contact blad. E-mail: redactie@rpvdenhaag.nl

LEDENBESTAND
De RPV-Den Haag e.o. is een bloeiende vereniging. 1 Januari 2015 waren er ongeveer 900 mensen lid van de vereniging. In juli 2014 werd het 35 jarig bestaan gevierd.

ERELEDEN
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens
Mevr. R.H.J. Konings-Eijsackers
Mevr. R. Rodenrijs
Mevr. E. van der Hoeven- van Spronsen
Mevr. J. de Graaff

CONTRIBUTIE
De contributie à € 26,- per jaar dient steeds vóór 1 april te worden overgemaakt op Gironummer 38.90.569 t.n.v. Vereniging van Reuma­patiënten Den Haag e.o. in Den Haag. U ontvangt hiertoe in januari altijd een acceptgirokaart. Het bespaart kosten als u een machtiging voor een automatisch betalingsopdracht afgeeft. Informatie daarover via de penningmeester: penningmeester@rpvdenhaag.nl

GIFTEN OF DONATIES
Deze zijn van harte welkom en kunnen gestort worden via de acceptgirokaart die u daartoe ontvangt. Bij een minimale bijdrage van € 5,- per jaar ontvangt u het Contactblad 1x per jaar en tevens het jaarverslag om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de Vereniging. Degenen die € 25,- of meer per jaar overmaken ontvangen het Contact­blad 4x per jaar.

BIBLIOTHEEK EN UITLEENARTIKELEN
U kunt boeken op medisch gebied en handenarbeidboeken lenen. Indien u een boek wilt lenen kunt u dat aan de aanwezige bestuurs­leden vragen.Het uitlenen van rolstoelen e.d. via de Vereniging is niet mogelijk.Wel kunt u nog een beperkt aantal kleine gebruiksartikelen zoals aangepast bestek, schaar e.d. uitproberen alvorens tot aanschaf over te gaan. De Vereniging is overigens altijd blij met hulp­middelen van mensen die ze zelf niet meer nodig hebben.

NATIONAAL REUMAFONDS
Het Nationaal Reumafonds is gehuisvest in Amsterdam:
Jan van Bremen Instituut
Dr. Jan van Bremenstraat 4
Postadres: Postbus 59091, 1040 KB Amsterdam
Tel: 020-5896464